Statutter

Bærum Tros- og Livssynsforum (BTL)

1 Formål
Bærum tros- og livssynsforum (BTL) har som formål:

  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Bærum.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
  • å arbeide internt og eksternt med alle spørsmål som er av felles interesse for deltakerne i forumet.

2 Medlemskap
a) Medlemsskap i forumet er åpent for enheter innen tros- og livssynssamfunn som driver sin virksomhet eller har medlemmer i Bærum, og som støtter formålet. Dersom et trossamfunn er registrert med flere enheter har de kun en stemme. Underenheter anses som støttemedlemmer. Alle tilsluttede enheter betaler medlemskontingent.
b) Hver medlemsorganisasjon betaler en medlemskontingent bestemt av BTLs årsmøte.
c) Tros- og livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Styret står for den formelle behandlingen av søknaden. Skulle det oppstå et tvilstilfelle, kan styret be om at søknaden skal behandles på et årsmøte.
d) Utmelding skal sendes skriftlig til styret. Betalt kontingent vil ikke bli refundert.
e) Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap hvis tros- eller livssynssamfunnets formål og/eller praksis strider mot BTL sitt formål. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av årsmøtet.

3 Virksomhet
Forumet skal arrangere to typer samlinger: Lederforum og åpne arrangement.
a) Lederforum består av 2 faste representanter for hvert medlemssamfunn, som representerer ledelsen i samfunnene. Lederforum skal møtes minst 2 ganger hvert år til samtale, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
b) Minst en gang hvert år skal BTL invitere alle interesserte til et åpent arrangement.
c) I tillegg arrangeres BTLs årsmøte en gang i året.

4 Organisering
a) Årsmøtet er BTLs øverste organ, og gjennomføres en gang hvert år.
b) Styret står for den praktiske oppfølgingen av arbeidet i BTL. Styret kan bare bestå av representanter fra medlemsorganisasjonene.
c) Styret velges av årsmøtet og består av minst 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og kasserer. Ingen medlemsorganisasjon kan ha mer enn 1 representant i styret.
d) Arbeidet i BTL bygger på konsensus-prinsippet. Eventuelle uttalelser fra forumet skal være enstemmig og i overensstemmelse med formålet.
e) Drift og aktiviteter skal være selvbærende slik at medlemmer ikke belastes økonomisk utover medlemskontingent.
f) Styret forestår alle ansettelser. Styret har arbeidsgiveransvaret. Opprettelse av nye stillinger utover daglig leder/koordinator, må godkjennes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

5 Årsmøtet
a) Årsmøtet skal normalt avholdes i første kvartal (innen 31. mars).
b) Hver medlemsorganisasjon har en – 1 – stemme.
c) Møtet skal innkalles med 4 ukers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut 1 uke før møtet avholdes.
d) Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Aktivitetskalender/årsplan
6. Budsjett
7. Fastsettelse av kontingent
8. Evt. innkomne forslag
9. Valg
a. Medlemmer til styret
b. Revisor
c. Valgkomité
10. Evt. vedtektsendringer.
e)
i) Valg under årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Eksklusjon krever 2/3 flertall.
ii) Styremedlemmer velges for 2 år, slik at minst 2 styremedlemmer står på valg et år og minst 2 styremedlemmer det neste.
iii) Revisor og valgkomité velges for hvert år.
iv) Valgkomité består av 2 personer
f) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 2 medlemsorganisasjoner krever det. Styret kan på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ved ekstraordinært årsmøte gjelder ikke 8 ukers innkallelsesfrist.

6 Oppløsning
a) Bestemmelse om å oppløse BTL kan gjøres av 2 møter spesielt innkalt for dette formål – og med ikke mindre enn 2/3 flertall i hvert møte.
b) BTLs midler skal tilfalle det formål siste oppløsningsmøte bestemmer.

Stabekk, 27. april 2023